Icon view: Ringergruppe / »GLADIATORES« (TA 1679, Tafel t)