Icon view: Bildnis Melanthios / »MELANTHUS VON CYCION« (TA 1675, Tafel E)