Symbolansicht: Herakles und Amor (TA 1680, Tafel V, 4)