Simon Vouet (1590–1649)

Basic data

Crelly, William R.: Simon Vouet (1590–1649)
New Haven 1962