Icon view: Kanopos (TA 1679, Tafel ss, 2)

View record for: Kanopos (TA 1679, Tafel ss, 2)