Icon view: Apollo entführt Hyakinthos (»Apollo abducting Hyacinthus«), nach Carracci