Icon view: Faun mit Panther / »FAUNUS« (TA 1675, Tafel e)

View record for: Faun mit Panther / »FAUNUS« (TA 1675, Tafel e)