Icon view: Bildnis Mithridates / »MITHRIDATES REX« (TA 1675, Tafel 6)