Iunius, Marcus

Basis-Daten

Praetor 67 v. Chr.; vgl. Neue Pauly, Bd. VI, Sp. 58 [I 2].

Vorkommen im Text