Symbolansicht: Bildnis Apollonios von Tyana / »APOLLONIUS TEANEUS« (TA 1675, Tafel 2)